கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

சனி, ஜனவரி 30, 2016

பூவாளிகளை மட்டுமே தயாரிக்கும்....!இயற்கை ஒரு
திறந்த புத்தகம்
அதில் மனிதநேயமே
முகவுரை

புல்வெளிகளும்
மண்டிக்கிடக்கும்
மலர்களின் வாசமும் 
பக்க எண்கள்
 
மகரந்தம் பரப்பும்
வண்ணத்துப்பூச்சிகளும்
வண்டினங்களும்
அத்தியாயங்கள்

அந்திவானமும்
மேகம் தழுவும் மலைகளும்
நதிக்கரை நாணல்களும்
நயமிக்க வார்த்தைகள்

அடர்வன  மூங்கில் புதர்களும்
நெஞ்சை அள்ளும்
நீரோடைகளும்
புனைவுகளின் பிரதிகள்

கீதம் பாடும் விடியல்
பறவைகளும்
புல்லின் நுனி பனித்துளிகளும்
முடிவுரையின் எல்லைகள்

இன்னும் பல ......
இயற்கைப் புத்தகத்தின்
உதிர்ந்த இறகுகளாய்
வானத்தை அளந்தபடி
தென்றலில் கரைந்தன

ஆம் ......கோடரியில்லா
மானுட கரங்கள்   இனி  
பூவாளிகளை  மட்டுமே
தயாரிக்கும்....!


......கா..கல்யாணசுந்தரம்.

வெள்ளி, ஜனவரி 29, 2016

அந்த சிட்டுக் குருவியின் இறகொன்று ....
þɢ Á¡¨Äô ¦À¡ØР
ƒýÉÄÕ§¸ 
º¢ðÎìÌÕÅ¢ ´ýÚ 
¾Âí¸¢ÂÀÊ 
«Á÷ó¾¢Õó¾Ð 
¦¾ýÈø Å£Íõ 
²¸¡ó¾ò¾¢ø ÁÉõ 
Ä¢ò¾¢Õó¾Ð 

«¨Ä§Àº¢¸Ç¢ý 
¸¾¢÷Å£î͸û 
¸¡üÚ¼ý À½¢ì¸ 
ÒŢ¢ý ¦ÅôÀõ 
«ó¾ º¢ðÎì ÌÕÅ¢¸Ç¢ý 
º¢È̸Ǣø 
«¾¢÷Ũĸ¨Ç 
¦ºÖò¾¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾Ð

þý§È¡ ¿¡¨Ç§Â¡ 
±ÉÐ Å¡ú× 
ÓÊÔ¦ÁýÚ 
ÝðÍÁÁ¡ö 
«¾ý ¸£î ¸£î 
±Ûõ ÌæġĢ 
±ý º¢ó¨¾ìÌû 
Ó¸¡Á¢ð¼Ð 

±ÉÐ ºð¼ô¨ÀìÌû 
þÕó¾ ¨¸ô§Àº¢¨Â
¦ºÂøÀ¡ðÊÄ¢ÕóР
«¨½òÐ ¨Åò§¾ý
º¢ÈÌ Å¢¡¢òÐ ÀÈó¾  
«ó¾ º¢ðÎìÌÕŢ¢ý 
þȦ¸¡ýÚ 
þô§À¡Ð ±ý ÁÊ¢ø 

....கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் 

பள்ளிக்கூடத்து நிழலொன்று

þýÚ Á¡¨Ä
´Õ Á¨Æ ¦À¡Æ¢Å¢ý
Å¡ºò¨¾ ¯½÷ó§¾ý
Áïºû ¿¢È
¬Å¡Ãõ âì¸û
¿£÷ ÐÇ¢¸¨Ç
ÍÁó¾Å¡§È
±ý¨É ¨¸Â¨ºòÐ
ÅçÅüÈÐ

ÁñÅ¡ºõ
þó¾ âÁ¢ò¾¡Â¢ý
ÒÉ¢¾ò¨¾
À¨Èº¡üÈ¢ÂÀÊ
±ý¨Éì ¸¼óÐ
¦¾ÕÓ¨ÉìÌ
¦ºýÚ¦¸¡ñÊÕó¾Ð

¬Î §ÁöôÀÅÉ¢ý
¿¨Éó¾ ¬¨¼ìÌû
«õÁ¡ ±ýÚ
¸ò¾¢Â ¬ðÎìÌðÊ¢ý
Àº¢ìÌ ±ý þ¾Âõ
¦¿¸¢úóÐ ¯Õ¸¢ÂÐ

«Îô¦À¡¢ìÌõ
Å¢ÈÌî ÍûÇ¢¸Ù¼ý
º¢ÚÁ¢ ´Õò¾¢
±¨Éì ¸¼óÐ ¦ºøÖõ§À¡Ð
«í§¸ ÀûÇ¢ìܼò¾¢ý
¿¢Æ¦Ä¡ý¨È ¿¡ý
§¾ÊÂÀÊ «¨Äó§¾ý


..........கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் 

ஞாயிறு, செப்டம்பர் 27, 2015

டிஜிட்டல் உலகம்

டிஜிட்டல் உலகம்
அறுவடை செய்கிறது
விவசாயிகளின் தற்கொலைகள்

...கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்.

வெள்ளி, செப்டம்பர் 18, 2015

ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 30, 2015

இவனது நிஜ வாழ்க்கை ...

வண்ணக் கலவைகள்  
கிண்ணத்தில் இருந்தன...
ஆடை களைந்து
மினுக்கும் ஜிகினா
உடையணியும் நேரம்
ஒரு முறை மீண்டும்
நிலைக்கண்ணாடியில்
தன்னைப்பார்த்து மீள்கையில்
ஒப்பனைக் கலைஞன்
அவனருகே .....!
திரைவிலகியதும்
முதல் காட்சியில்
தோன்றவேண்டும்.....!
வீதியெங்கும் ஆவலுடன்
அமர்ந்திருக்கும்
ரசிகர்கள்....!
ஹார்மோனியப் பெட்டியுடன்
பாட்டுவாதியார்
பக்க வாத்தியங்களுக்கு
நடுவே...!
மாதக்கணக்கில்
ஒத்திகை பார்த்து
நினைவில்கொண்ட பாடலை
உச்ச குரலில் பாடவேண்டும்  !
ஆம்.....................
அரிதாரம் பூசி கோமாளியாய்
மற்றவர்களை சிரிக்கச்செயும்
இவனது நிஜ வாழ்க்கை ...
ஒரு முகமூடிக்குள்
புதைந்திருக்கிறது !


...........கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்.

ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 23, 2015

காலநதியில் ஆசைப்படகுகள்...........கண்மூடி தியானிக்கும்
விழிகளின் கட்டுப்பாட்டில்
எண்ண அலைகள்...!
ஒரு பிரபஞ்சத்தின்
அந்தரங்க மொழி
மௌனம்தான் !

இழையோடிய புன்னகை
எதிர்வரும் இன்னல்களை
இல்லாமலாக்கும் !
நற்சிந்தனைகள்
வளமானவாழ்வின்
நாற்றங்கால்கள் !

ஓசையின்றி ஓடும்
காலநதியில் 
ஆசைப்படகுகள்
இலக்கின்றி பயணிக்க...
ஐம்புலன்களையும்
அடக்கி ஆளா மானுடம்  
தினம் தினம் இழக்கிறது
‘சும்மா’..... இருக்கும் 
சுகம்தனை அறியாமல் !  

 ..............கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்.